• Blue Fez Restaurant

    118 Washington St
    Salem, MA 01970
    (978) 744-2400
    • 443.jpg